Ondernemershuis Zuid-Oost
Image default
Zakelijk

Wat doet een outplacement bureau

Amsterdam, 1 mei 2020

Een outplacement bureau voert outplacementtrajecten uit voor opdrachtgevers.
De activiteiten van een outplacement bureau hebben te maken met zaken die voor de cliënt een hele belangrijke of ingrijpende gebeurtenis is in zijn/haar leven. Dit vraagt een goede omgang en inleving in de situatie van de cliënt.

Indien maximale betrokkenheid aan personen wordt geboden, betekent dit een grote inzet van alle betrokken partijen en een versneld outplacementproces.

Instrumenten die worden ingezet door een outplacement bureau zijn:

Assertiviteitstraining;

Beroepenoriëntatie;

Sollicitatietrainingen;

Bemiddeling naar nieuw werk;

Arbeidsdeskundige adviezen;

Naast de reeds genoemde instrumenten, kan in een outplacementtraject een keur aan mogelijke instrumenten ingezet worden.

Te denken valt hier aan assessments en allerlei soorten opleidingen. Hiervoor heeft een outplacement bureau vaak contacten met andere gekwalificeerde instellingen. Daarnaast werkt een outplacement bureau ook vaak samen met medische partners. Zij bieden daar waar nodig interventies aan op medisch gebied. Zoals: 

Fysio- en manuele therapie;

Psychotherapie;

Psychologische hulp;

Mensendiecktherapie;

Educatie over pijn;

Ontspanningstrainingen.

Het outplacement bureau is degene die de eindverantwoordelijkheid en de begeleiding (casemanagement) op zich neemt in een outplacementtraject.

Wie werken er bij een outplacement bureau?

Outplacement bureaus bestaan vaak uit professionals die doelen en uitgangspunten door middel van methodisch handelen kunnen bereiken.

Hiervoor bezitten zij meestal een afgeronde Hbo-opleiding Personeel & Arbeid, meerdere jaren ervaring met diverse doelgroepen, relevante rechts- en wetskennis, inzicht en vaardigheden.

Zij helpen niet alleen de cliënten door hun antwoord of advies te geven, maar zij activeren de cliënten om te helpen bij het zoeken naar oplossingen. De zelfredzaamheid van de cliënten wordt hierdoor bevorderd. De professionals van een outplacement bureau begeleiden cliënten om in een nieuwe functie aan het werk te kunnen blijven.

Werkmethode bij outplacement

Voor het outplacementtraject werkt een outplacement bureau vaak volgens een stappenplan op basis van de Individuele Trajectbegeleidingmethode (ITB).

De ITB wordt in veel organisaties toegepast. Het is een werkmethode om samen met de cliënt doelen vast te leggen, te bewaken en te kunnen evalueren.

Outplacement voorkomt, dat mensen en organisaties gevangen blijven in een onbevredigende situatie. Outplacement biedt u of uw medewerker(s) toekomstperspectieven in de volgende situaties:

–      Het boventallig zijn geworden door reorganisatie of fusie;

–      Het niet meer synchroon lopen van de persoonlijke capaciteiten met de eisen van de functie;

–      Een ontstane onwerkbare situatie tussen werkgever en werknemer;

–      De werknemer geeft zelf aan dat de uitdaging in de huidige functie niet langer voldoet.

Outplacement is een probaat middel binnen een zichtbaar goed personeelsbeleid. Het uiteindelijke doel van het proces is dat de betrokkene een nieuwe baan vindt.

Waarom outplacement?

–      Het begeleiden van een werknemer in een moeilijke situatie kost enorm veel tijd en energie;

–      De werknemer heeft door de omstandigheden zijn vertrouwen verloren in zijn werkgever en zal zich niet gemakkelijk laten begeleiden door iemand vanuit het bedrijf;

–      Het kan de kans op escalatie verminderen en daardoor o.a. kosten van juridische procedures voorkomen;

–      Een zichtbaar goed personeelsbeleid werkt ook naar de andere werknemers rustgevend en zal daardoor de sfeer binnen het bedrijf goed kunnen houden.

 Voor de meeste mensen is het een enorme schok geconfronteerd te worden met de ‘eindigheid’ van een baan. Het betekent een grote aanslag op iemands zelfvertrouwen. Grote twijfels aan eigen kunnen en een stuk faalangst steken vaak de kop op.

De duur van een outplacementtraject is afhankelijk van de motivatie van de persoon, de medewerking van de werkgever en van een eventueel in te zetten scholingstraject. De duur van een traject wordt bepaald in overleg met de werkgever, het is en blijft een stuk maatwerk, dat op individuele basis wordt aangeboden.

Een outplacement bureau kijkt allereerst, in welke fase een persoon zich bevindt, voordat gestart wordt met een outplacementtraject. Dit is namelijk van groot belang. Dit heeft te maken met een negatieve cq een positieve spiraal. Indien iemand zich in de negatieve spiraal bevindt, zal betrokkene eerst geholpen moeten worden met het verwerkingsproces voordat hij aan een nieuwe uitdaging toe is. Aan deze fase in het outplacementproces wordt door het outplacement bureau veel aandacht besteed en indien nodig vinden hier interventies plaats.


Outplacement wordt steeds vaker ingezet bij ontslag

Outplacement in de praktijk

Het outplacement bureau ontvangt de aanmelding van de opdrachtgever en bevestigt deze binnen 2 werkdagen.

Fase 1 Intake

Het outplacement bureau maakt een afspraak met de werkgever en vervolgens vindt een intakegesprek plaats met de werknemer.

Indien nodig zullen dit meerdere gesprekken zijn – waarbij P & O betrokken wordt – om tot een goede beeldvorming te komen.

Als de eerste fase is afgesloten, wordt gerapporteerd naar de opdrachtgever met een outplacementplan. Indien de opdrachtgever akkoord gaat, wordt gestart met het volledige traject.

Fase 2 Diagnose & Oriëntatie

Regulier beroepskeuzeonderzoek. Eventueel aansluitend een praktijkgericht arbeidsonderzoek. Moeten er nog interventies plaatsvinden? Indien nodig het maken van een scholingsplan, dat geaccordeerd dient te worden door de opdrachtgever.

Fase 3 Aanbodversterking

Het uitvoeren van het scholingsplan en het verkennen van de arbeidsmarkt.

Fase 4 Bemiddeling

Deze fase bestaat uit het bemiddelen naar een nieuwe functie, het voorbereiden op de nieuwe functie en het verzorgen van de introductie in de nieuwe organisatie.

Fase 5 Plaatsing & nazorg

Met de nieuwe werkgever is een arbeidsovereenkomst aangegaan van minimaal 6 maanden. Na de plaatsing vinden nog enkele gesprekken plaats, in het kader van de nazorg.

Na het afsluiten van iedere fase in het traject, vindt terugkoppeling plaats naar de opdrachtgever.

https://www.outplacementverzekering.nl